Apron iýmitlendiriji

Aýratynlyklary

· Pleönekeý gurluş we çydamly öndürijilik

· Işlemek we goldamak aňsat

· Giň uýgunlaşma we sazlap boljak kuwwat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Üznüksiz material işleýiş enjamlarynyň bir görnüşi hökmünde, perron iýmitlendiriji belli bir kabinet basyşy bilen silosyň ýa-da şarjagazyň aşagynda goýulýar, gorizontal ýa-da obli ugurda (iň ýokary ýokary egilme burçy) materialy yzygiderli iýmitlendirmek ýa-da geçirmek üçin ulanylýar. 25 dereje çenli).Esasanam uly bloklary, ýokary temperaturany we ýiti materiallary daşamak üçin amatly, açyk howada we çygly ýerlerde yzygiderli işleýär.Bu enjam magdançylyk, metallurgiýa, gurluşyk materiallary we kömür senagatynda giňden ulanylýar.

Gurluşy

Esasan aşakdakylardan ybarat: 1 Sürüji enjam, 2 esasy wilka, 3 dartyş enjamy, 4 zynjyr birligi, 5 çarçuwa, 6 goldaýan tigir, 7 pyçak we ş.m.

1. Sürüji bölümi:

Göni planetalaryň utgaşmasy: enjamyň gyrasynda, enjamyň esasy şahasyndaky reduktor çukur ýeňiniň üsti bilen, ikisini berk ýapýan berkidiji disk arkaly asylmak.Esasy, kiçi gurnama ýalňyşlygy, aňsat tehniki hyzmat, zähmeti tygşytlamak.

Mehaniki hereketlendirijiniň we gidrawliki hereketlendirijiniň iki görnüşi bar

(1) Mehaniki hereketlendiriji neýlon pin birikdirmesi, reduktor tormozy (oturdylan), gulplama diski, tork goly we beýleki bölekler arkaly hereketlendirijiden durýar.Reduktoryň pes tizligi, uly torky, kiçi göwrümi we ş.m.

(2) Gidrawlik hereketlendiriji esasan gidrawlik hereketlendirijiden, nasos stansiýasyndan, dolandyryş şkafyndan, tork golundan we ş.m.

2. Esasy wilka enjamy:

Ol wilkadan, rozetkadan, goldaýan rolikden, giňelýän ýeňden, oturgyçdan we rulondan ybaratdyr.Miliň üstündäki pyçak, materiallary ýetirmek maksadyna ýetmek üçin zynjyry işlemäge iterýär.

Esasy wilkanyň, rozetkanyň we podşipnikli oturgyjyň arasyndaky baglanyşyk, gurmak üçin amatly we sökmek üçin ýönekeý açarsyz birikmäni kabul edýär.

Diş dişleri HRC48-55 gaty, gaty we çydamly.Çukuryň iş möhleti 10 ýyldan gowrak.

3. Zynjyr bölümi:

Bölüm arkasyna we goşa ýaýa bölünýär.

Esasan ýol zynjyryndan, çukur plastinkadan we beýleki böleklerden durýar.Zynjyr çekiş bölegi.Dürli spesifikasiýa zynjyrlary çekiş güýjüne görä saýlanýar.Çukur plastinkasy materiallary ýüklemek üçin ulanylýar.Çekiş zynjyryna oturdylýar we materiallary eltmek maksadyna ýetmek üçin çekiş zynjyry bilen dolandyrylýar.

Çukur plastinkasynyň düýbi uly göterijilik ukyby bolan iki kanal polat bilen arka-kebşirlenýär.Ark kellesi we guýrugy aýagy, syzma ýok.

4. Dartyş enjamy:

Esasan dartyş nurbatyndan, podşipnikli oturgyçdan, rulondan, rulondan, bufer çeşmesinden we ş.m. dartyş nurbadyny sazlamak bilen zynjyr belli bir dartgynlylygy saklaýar.Haçan-da material zynjyr plastinkasyna täsir edende, birleşdirilen çeşme bufer roluny ýerine ýetirýär.Dartyş şahasy bilen goldaýan tigir bilen rulman oturgyjynyň arasyndaky baglanyşyk, gurnamak üçin amatly we sökmek üçin ýönekeý açarsyz birikmäni kabul edýär.Goldaw rolikiniň iş ýüzügi, aşaga çydamly we täsire çydamly HRC48-55 söndürilýär.

5. Çarçuwa:

Polat plitalar bilen kebşirlenen an şekilli gurluş.Birnäçe gapyrga plitalary ýokarky we aşaky flanes plitalarynyň arasynda kebşirlenýär.Iki görnüşli esasy şöhleler kanal polat we polat polat bilen ýygnalyp, kebşirlenýär we gurluşy berk we durnukly.

6. Goldaw tekeri:

Esasan rulondan, diregden, wilkadan, rulondan (uzyn rulon süýşýän rulman) we ş.m. durýar. Birinji funksiýa zynjyryň kadaly işlemegini goldamak, ikinjisi plastmassa deformasiýasynyň öňüni almak üçin trubkany goldamakdyr; maddy täsir bilen.Gatylaşdyrylan, täsirlere çydamly rolik HRC455.Iş ýyllary: 3 ýyldan gowrak.

7. Baffle plastinka:

Pes ugleroddan ýasalan polat plastinkadan ýasalyp, bilelikde kebşirlenýär.Asma plastinka bilen we iki sany gurluş görnüşi bar.Enjamyň bir ujy gap bilen, beýleki ujy iýmit çelegi bilen birikdirildi.Gapy boşadylanda, ýük göteriji enjamlara we iýmitlendiriji enjamyň üsti bilen iberilýär.

Biziň kompaniýamyz 10 ýyldan gowrak wagt bäri perron iýmitlendirijisini dizaýn etdi we öndürdi, dizaýny, önümçiligi we tehnologiýasy Hytaýda hemişe öňdebaryjy derejede boldy.Içerki we daşary ýurtly ulanyjylar, ulanyjylaryň köpüsiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin, 1000-den gowrak apron iýmitlendirijiniň dürli aýratynlyklaryny üpjün etmek üçin.Amaly önümçilik tejribesi we yzygiderli öz-özüňi kämilleşdirmek we kämillik toplamakdan soň, önümleriň tehniki derejesi we hili ulanyjylaryň köpüsi tarapyndan ykrar edildi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň