7.63m koks peçli täze görnüşli kömür nurbady

Aýratynlyklary

1. Iň ýokary diametri 800mm.

2. Enjamda rahat iýmitlenmek, ýokary güýçli pyçak, könelişme garşylygy bar.

3. Pyçagyň açyk kebşirlemeginiň ýa-da ujunyň egilmezligi üçin pyçagyň güýç ýagdaýy gowulaşýar.

4. transportapyk transport, daşky gurşawy goramak we energiýa tygşytlamak.

5. Pyçagyň başyndan ahyryna çenli geçiş tehnologiýasyny kabul edýän öňdebaryjy deň däl çukur nurbat pyçaklaryny almak.

6. Pyçagyň galyňlygy ýokarlandyrylyp, pyçagyň güýji ýokarlanyp, hyzmat möhleti uzaldylyp bilner.

7. Pyçagyň açyk kebşirlemeginiň ýa-da ujunyň egilmeginiň öňüni almak üçin pyçagyň güýç ýagdaýy gowulaşýar.

8. Pyçak ýokary könelişme we poslama garşy materiallardan ýasalýar.

9. Akym portunyň merkezine burç polat goşmak, boşlugy has aňsatlaşdyryp biler.

10. Silosdaky kömür sütüniniň keseligine tekizligiň, kömür sütüniniň gatylaşmagynyň we petiklenmeginiň öňüni almak üçin esasan deň derejede aşak düşmegine göz ýetiriň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Sino koalisiýasy tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen täze kömür nurbat konweýerinde birnäçe patentlenen tehnologiýalar bar, çäksiz üýtgeýän çukur dizaýnyny kabul eden we halkara şuňa meňzeş önümlerden öňe geçen ilkinji.Bu önüm esasan koks zawodlarynda, kömür üçin materiallary daşamakda, ýapyk gurşawda material geçirmek üçin ulanylýar we daşky gurşawy goramak we energiýa tygşytlamak üçin ileri tutulýan önümdir.Maddy akymy gözegçilikde saklamak we mukdar dozasyny amala aşyrmak üçin üýtgeýän ýygylyk tizligini sazlamak goşulyp bilner.

Gurluşy

Buraw iýmitlendirijisini üç bölege bölmek bolar: guty, nurbat taýagy gurnama we hereketlendiriji bölüm.
Buraw çybygyny ýygnamak iýmitlendiriş terminalyndan, çykaryjy terminaldan we nurbat çybygyndan durýar.

Buraw iýmitlendiriji klassifikasiýasy

6m koks peçli nurbat iýmitlendiriji.
7m koks peçli nurbat iýmitlendiriji.
7,63 m koks peçli nurbat iýmitlendiriji.

Tiýaçlyk şaýlary

Buraw çybyklary: Biziň kompaniýamyz, diametri 500-800 aralygyndaky uly göwrümli nurbat çybyklaryny öndürmäge ökde.Gapyrgalar uglerod polatdan, nurbat çybyklary we pyçaklary poslamaýan polatdan, ýokary hilli we ajaýyp bahasy bilen.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň