Biz hakda

takmynan1

Biz kim

“Şen Yangang Sino” koalisiýa enjamlary enjamlary önümçilik kärhanasy, LTD halkara söwda, dizaýn, önümçilik we hyzmatlary birleşdirýän hususy kärhana.Hytaýyň agyr senagat bazasynda - Lýaoning welaýatynyň Şenýan şäherinde ýerleşýär.Kompaniýanyň önümleri, esasan, köp sanly material daşaýjy, saklaýan we iýmitlendiriji enjam bolup, EPC umumy şertnama dizaýnyny we köp sanly material ulgamynyň taslamalarynyň toplumyny ýerine ýetirip biler.

Bizde näme bar

Esasy önümleriň arasynda guşak konweýer, dykyzlandyryjy, plastinka iýmitlendiriji we nurbat iýmitlendiriji bar.Kompaniýa öz başarnygyndan başga-da, “Şenýan Jianglong Machinery Co., Ltd.”, “Shenyang Juli Engineering Co., Ltd.”, “Yingkou Hualong Steel Structure Co., Ltd.”, Jiangyin Shengwei Machinery Co Çangçun öndürýän enjamlar topary çäklendirilen.we DHHI, ulanyjylaryň isleglerini iň ýokary derejede kanagatlandyryp biljek güýçli dizaýn we önümçilik konsorsiumy döretmek üçin.Hytaý koalisiýasynyň Hytaýyň 25 paýtagty, dünýäniň 14 ýurdunda hyzmat ulgamy bar.Fransiýada, Germaniýada, Awstraliýada, Japanaponiýada, Singapurda we Günorta Koreýada köp önümçilik kompaniýalary we dizaýn institutlary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk dizaýny we aragatnaşyk gurduk.

takmynan2

Kompaniýa önümçiligiň dizaýnynyň we kämilleşdirilmeginiň garaşsyzlygy, hünärmenler topary döretmek, dünýäde ýokary derejeli önümçiligi we hyzmaty üpjün etmek üçin müşderiler bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň üstünde işleýär.Garaşmak bilen, kompaniýa mümkinçiliklerden peýdalanar, garaşsyz önümleriň täzeligini ýokarlandyrar, halkaralaşma prosesini çaltlaşdyrar, göwrümli we bökdençsiz ösüş ykdysadyýetini amala aşyrar we bäsdeşlige ukyply we belli Hytaý maşyn kärhanasyna öwrüler.

Professional toparymyz

Hünärmenler satuwdan ozal öz wagtynda hyzmat edýärler, meseleleriňizi çalt çözýärler, doly tehniki çözgütleri hödürleýärler we çalt jogap berýärler.

Customöriteleşdirilen dizaýn çözgütleri bilen üpjün etmek üçin hünärmen dizaýn toparymyz bar.

Satuwdan soň ajaýyp toparymyz bar, ägirt uly tejribämiz we maddy sapaklary çuňňur bilmegimiz, müşderilerimiziň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny çözmäge mümkinçilik berýär.

Hyzmatdaşymyz

Müşderilerimiz1
Müşderilerimiz2
Müşderilerimiz3
Müşderilerimiz8
Müşderilerimiz5
Müşderilerimiz7
Müşderilerimiz6
Müşderilerimiz4