BIZ hakda

Üstünlik

 • Zawod-gezelenç1
 • Zawod-gezelenç4
 • Zawod-gezelenç5
 • Zawod-gezelenç6

Giriş

“Şen Yangang Sino” koalisiýa enjamlary enjamlary önümçilik kärhanasy, halkara söwda, dizaýn, önümçilik we hyzmatlary birleşdirýän hususy kärhana.Hytaýyň agyr senagat bazasynda - Lýaoning welaýatynyň Şenýan şäherinde ýerleşýär.Kompaniýanyň önümleri, esasan, köp sanly material daşaýjy, saklaýan we iýmitlendiriji enjam bolup, EPC umumy şertnama dizaýnyny we köp sanly material ulgamynyň taslamalarynyň toplumyny ýerine ýetirip biler.

 • -
  20-den gowrak eksport ýurdy
 • -
  30-dan gowrak taslama
 • -+
  20-den gowrak tehnik
 • -+
  18-den gowrak önüm

önümleri

Innowasiýa

 • GT aşaga çydamly konweýer tigir

  GT köýnege çydamly konw ...

  Önümiň beýany GB / T 10595-2009 (ISO-5048 ekwiwalent) laýyklykda, konweýer tigirli rulmanyň hyzmat ediş möhleti 50,000 sagatdan köp bolmaly, bu bolsa ulanyjynyň rulmany we tigiriň üstüni bir wagtda saklap biljekdigini aňladýar. .Iň ýokary iş ömri 30 ýyldan ýokary bolup biler.Köp metal könelişen materiallaryň üstü we içki gurluşy gözeneklidir.Surfaceer üstündäki çukurlar süýrmek koeffisiýentini we süýşmäge garşylygy ýokarlandyrýar.GT konweýer tigirleriniň gowy ýylylyk ýaýramagy bar ...

 • “Apron” iýmitlendiriji ätiýaçlyk şaýlarynyň dürli görnüşleri

  Apronyň dürli görnüşleri ...

  Önümiň beýany 14 - Motor 15 - Bufer bahary 16 - Dartyş wilkasy 17 Dartyş jaýy 18 - VFD bölümi.Esasy wilka enjamy: şahdan, pyçakdan, ätiýaçlyk rulondan, giňeltmek ýeňinden, oturgyçdan we rulondan ybarat.Miliň üstündäki çybyk ...

 • uzak aralyk Uçar öwrüm kemeri konweýer

  uzak aralyk Uçar Tu ...

  Önümiň beýany Uçar öwrüm guşak konweýer metallurgiýada, magdançylykda, kömürde, elektrik bekedinde, gurluşyk materiallarynda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Ulag prosesiniň talaplaryna laýyklykda dizaýner dürli ýerlere we iş şertlerine görä görnüşi saýlap biler.“Sino Coalition” kompaniýasynyň pes garşylykly işsiz, goşma dartyş, dolandyrylýan ýumşak başlangyç (tormoz) köp nokatly dolandyryş we ş.m. ýaly köp sanly esasy tehnologiýasy bar. Häzirki wagtda iň ýokary len ...

 • 9864 metr uzaklykdaky DTII guşak konweýer

  9864 metr uzaklyk DT ...

  Giriş DTII guşak konweýer metallurgiýa, magdançylyk, kömür, port, transport, gidroelektrik, himiýa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar, dürli ýük materiallaryny ýa-da gaplanan zatlary adaty temperaturada ýüklemek, gämi ýüklemek, gaýtadan ýüklemek ýa-da ýygnamak işlerini amala aşyrýar.Singleeke-täk ulanmak we bilelikde ulanmak hem bar. Güýçli geçirijilik ukybyna, ýokary geçirijilik netijeliligine, gowy geçiriş hiline we pes energiýa sarp ediliş aýratynlyklaryna eýedir, şonuň üçin giňden ulanylýar.Guşak guşak ...

 • Çelek tigirli stacker

  Çelek tigir stakeri R ...

  Giriş Çelek tigirli tekerleri yzyna gaýtaryjy, köp sanly materiallary uzynlykda saklamakda yzygiderli we täsirli işlemek üçin işlenip düzülen uly göwrümli ýüklemek / düşürmek enjamydyr.Saklamak, uly garyşyk prosesi enjamlarynyň materiallaryny garyşdyrmak.Esasan kömür we magdan zawodlarynda elektrik energiýasy, metallurgiýa, kömür, gurluşyk materiallary we himiýa pudaklarynda ulanylýar.Ackygnamagy we gaýtadan işlemegi hem amala aşyryp biler.Kompaniýamyzyň çelek tekerini yzyna gaýtaryjy ...

 • Ösen tarap görnüşi “Cantilever Stacker”

  Giňeldilen gapdal görnüşi ...

  Giriş Gapdal gapdal gaplaýjy sement, gurluşyk materiallary, kömür, elektrik energiýasy, metallurgiýa, polat, himiýa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Hek daşy, kömür, demir magdany we kömekçi çig mallary birleşdirmek üçin ulanylýar. Düwürtik süňküni ýygnaýar we dürli fiziki we himiki aýratynlyklary bolan çig malyň fiziki we himiki aýratynlyklaryny gowulaşdyryp, düzüminiň üýtgemegini azaldyp biler. önümçilik prosesi we ulanylyşy ...

 • Efficiencyokary netijelilik ykjam material üstü iýmitlendiriji

  Efficiencyokary netijelilik ykjam ...

  Giriş “Surface Feeder” ulanyjynyň ykjam materiallary kabul etmegine we syzmagyna garşy islegini kanagatlandyrmak üçin işlenip düzüldi.Enjam kuwwaty 1500t / sag, iň ýokary guşak ini 2400mm, iň ýokary guşak uzynlygy 50m.Dürli materiallara görä iň ýokary ýapgyt derejesi 23 °.Adaty düşüriş tertibinde, çöketlik ýerasty huni arkaly iýmitlendiriji enjamyna düşürilýär, soňra ýerasty guşaklyga geçirilýär we soňra gaýtadan işleýän ýerine iberilýär.Bilen deňeşdirilende ...

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat

 • 新闻 2 配 图

  Kömür nurbat konweýeriniň artykmaçlyklary

  Kömür nurbat konweýer, nurbat konweýer hökmünde hem tanalýar, dürli pudaklarda, esasanam kömür we beýleki materiallary daşamak üçin ulanylýan koks zawodlarynda möhüm enjamdyr.Sino koalisiýasy tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen täze kömür nurbat konweýerinde ...

 • 新闻 1 配 图

  Konweýer kasnasyny nädip saýlamaly

  Dogry konweýer tigirini saýlamak barada aýdylanda, göz öňünde tutulmaly birnäçe möhüm faktor bar.Tigiriň dizaýny we öndürilmegi konweýer ulgamynyň umumy öndürijiliginde we ygtybarlylygynda möhüm rol oýnaýar.Bu makalada açary öwreneris ...